Välkommen till Bara Posten Bemanning

Information till dig som konsult

Abetsmiljöpolicy: Bara Posten Bemanning

På Bara Posten Bemanning ingår arbetsmiljöarbetet som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, d.v.s. arbetsmiljöfrågorna behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna. Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador p.g.a. arbetet.

På Bara Posten Bemanning eftersträvas

 • Att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att man förebygger ohälsosam inverkan på medarbetares och andra människors hälsa.
 • Att ge den anställde möjlighet till variation i arbetet, social kontakt och samarbete med andra anställda inom bolaget.
 • Att förhållandena på arbetsplatsen ger den anställde möjligheter till utveckling på både det personliga och det yrkesmässiga planet.
 • Att man som arbetstagare får medverka vid utformningen av sin arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes arbete.

Mål för Bara Posten Bemanning arbetsmiljöarbete

 • Alla nyanställda och arbetstagare som byter arbete/arbetsplats ska få en erforderlig introduktion.
 • Snabba och tidiga åtgärder ska vidtas vid brister/problem, t.ex. i samband med rehabiliteringsbehov och krissituationer.
 • Jämställdhetsfrågor ska lyftas fram och medvetandegöras.
 • Arbetsmiljösynpunkter ska beaktas vid inköp av diverse kontorsmateriel och övrig utrustning.
 • Anställda ska kunna kombinera arbetslivet med familjeliv och fritid.
 • Den gemensamma arbetsmiljön är en angelägenhet för alla arbetstagare – man delar ansvaret för hur frågorna hanteras. På samma sätt ska hänsyn, inte minst ur säkerhetsaspekt, tas till ovannämnda. Respektive ansvarig har ledningsansvaret.
 • Arbetsmiljöarbetet ska integreras i det dagliga arbetet och hänsyn till arbetsmiljön ska tas vid varje beslut.
 • Människors hälsa och livskvalitet ska tas tillvara och främjas. Träningsmöjligheter ska erbjudas för samtliga anställda för att förebygga god hälsa.
 • Inverkan från utsläpp, buller och andra miljöstörningar som felaktigheter med avseende på ergonomi, ska minimeras.
 • Den grundläggande förutsättningen för att kunna och vilja ändra sitt beteende/vanor är att man blir medveten om konsekvenserna av sitt handlande och möjligheter till förändring. Detta innebär att Bara Posten Bemanning, har kontakt med ansvarig på respektive lokal arbetsplats för att belysa arbetsmiljöfrågor.
 • Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande arbetsmiljöarbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar.
 • Arbetsmiljöarbetet ska vidare följa gällande arbetsmiljölagstiftning, denna är ett minimikrav. En bra arbetsmiljö är även ur ekonomiskt perspektiv fördelaktigt, då ohälsa och skador p.g.a. arbetet minskar. En bra arbetsmiljö skapar vidare större engagemang och trivsel på arbetet.
 • Kommunikation utgör vidare nyckelord i Bara Posten Bemannings organisation.

Tidsbestämda mål vid förverkligande av arbetsmiljöpolicy

 • Bara Posten Bemanning ska årligen, efter en utarbetad plan, ta fram åtgärder för att förverkliga policyn/planen. Dessa åtgärder ska vara möjliga att följa upp. Arbetsmiljöåtgärder arbetas in i varje årsbudget. Uppföljning och utvärdering sker genom/inom rapportering till ledningsgruppen.
 • Bara Posten Bemanning:s arbetsmiljöpolicy ska ses över årligen och revideras vid behov.

Rutiner: Tillbud och olyckor

Syfte

Bara Posten Bemanning har som rutin att säkerställa att alla tillbud och olyckor i verksamheten rapporteras och utreds så att man kan vidta nödvändiga åtgärder men också för att se var arbetsmiljörisker i verksamheten finns.

Definitioner

 • Olycka är en händelse som lett till skada eller ohälsa.
 • Tillbud är en händelse som kunde ha lett till skada eller ohälsa.
 • Utredning innebär att ta reda på varför tillbudet eller olyckan inträffat.

Rutin

Råkar du ut för tillbud eller olycka ska du kontakta din närmsta chef. Utredning av orsaken till det som har hänt görs av ansvarig chef tillsammans med den som råkat ut för händelsen, samt skyddsombud. När orsakerna till det som har inträffat är utredda ska åtgärder vidtas för att förhindra att det händer igen.

Allvarliga tillbud och olyckor ska utan dröjsmål anmälas till Arbetsmiljöverket. Ansvarig chef ska göra anmälan på www.anmalarbetsskada.se.

Anmälningsplan

 1. Ansvarig kontaktperson för den drabbade konsulten ansvarar för att meddela Skyddsombud hos Bara Posten Bemanning.
 2. Skyddsombud gör anmälan till Arbetsmiljöverket genom att fylla i korrekt blankett via www.anmalarbetsskada.se. Detta är Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma e-tjänst.

Företagsförsäkring/Olycksfallsförsäkring

Om en olycka inträffar kan man anmälan detta till Bara Posten Bemanning försäkringsbolag; Trygg Hansa. Detta för att ta del av företagets olycksfallsförsäkring som gäller 24 timmar om dygnet, året om. Du som konsult kontaktar sin konsultchef och meddelar att det görs en anmälan. Ta sedan kontakt med försäkringbolaget och redogör händelsen. Därefter meddelar du din konsultchef att olyckan är anmäld. Det innebär att konsultchef kan återkoppla till Trygg Hansa för att bekräfta att konsulten arbetat hos Bara Posten Bemanning vid olyckstillfället.

Olycksfall ersätter bara skada på kropp, eventuellt kläder. Försäkring gäller inte för mobil eller cykel. Då får man vända sig till sin egen hemförsäkring.

Information att ge till Företagsförsäkring: Trygg Hansa Gruppförsäkring (medförsäkrade via Jeansson Pilotti)

Företagsnamn: RP Rekrytering Bemanning AB
Organisationsnummer: 556928-6429
Avtalsnummer: 74736
Ring: 075-243 27 82

Uppföljning och åtgärder

Uppföljningen görs för att undersöka varför det hände och vad man kan göra för att något liknande inte ska hända igen.

Tips för hållbar ergonomi på jobbet

För att du ska må bra och förebygga skador så kan det vara bra att tänka på följande:

 • Variera mera:

Variera ditt sittande med att stå upp samt att ändra din sittande ställning. Om du vill känna dig extra duktig kan du även försöka få till en kort promenad på lunchen. För att sitta på ett optimalt sätt: Se till att du når ner med fötterna och kan ta stöd från golvet. Om du har möjlighet kan det även vara bra att vinkla stolen så att den sluttar en aning framåt, på så sätt behåller du svanken enklare. Försök också tänka på att inte hålla huvudet längre fram än axlarna, då undviker du en så kallad gamnacke och dess obekväma konsekvenser.

 • Centrera datormusen:

Visste du att du bör ha datormusen inom din egen axelbredd? Studier visar att detta minskar risken för musarm och värk i skuldror och axlar. Helt enkelt alla besvär som uppstår av alla små, upprepade rörelser du gör med utsträckt, spänd arm.

 • Hitta de rätta vinklarna:

Dina armar bör vara i ungefär 90 grader och kunna vila på bordet för att du ska sitta maximalt ergonomiskt. Om bordet är för högt riskerar du att dra upp axlarna och då kan du få besvär med stela muskler och spänningshuvudvärk. Om bordet istället är för lågt blir du lätt framåtlutad och dina muskler i nacke och skuldror blir spända som resultat.